baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Opracowanie pt. KONKURENCYJNOŚĆ CENOWA POLSKICH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W OKRESIE LETNIM 2015 – 2016

Polska Organizacja Turystyczna zamieściła na swojej stronie internetowej opracowanie pt. KONKURENCYJNOŚĆ CENOWA POLSKICH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W OKRESIE LETNIM 2015 – 2016  

Opracowanie stanowi podsumowanie kolejnego etapu projektu, którego zadaniem jest monitorowanie i analiza sposobu wykorzystania cen jako narzędzia konkurowania na rynku turystycznym. Badanie zostało przeprowadzone w sezonach letnich 2015 i 2016 roku na kilku konkurencyjnych w stosunku do Polski obszarach recepcyjnych, za które uznano rynek czeski, słowacki, niemiecki, węgierski, oraz rynki krajów nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii). W latach 2015-2016 zmieniono listę krajów emisyjnych co oznacza, że analizą zostały objęte: W. Brytania, Francja, Holandia, Belgia, Niemcy, Austria, Włochy i Szwecja. Powtarzalność badania, w tym porównywalność metodologiczna pozwala nie tylko zdiagnozować problem konkurencyjności cenowej w danym roku/sezonie, ale – jeśli badania prowadzone są
regularnie – także dokonać analizy zmian w czasie. Podobnie jak w poprzednich latach, w badaniu uwzględniono zarówno oferty touroperatorów, agentów turystycznych, jak i bezpośrednich usługodawców.
W analizie przyjęto założenie, że dla podejmowania decyzji zakupu ważna jest nie tylko sama cena usług turystycznych, ale także użyteczność dla klienta, rozumiana jako szczegółowa zawartość oferty. W opracowaniu przedstawiono relację tej użyteczności do ceny, którą trzeba za nią zapłacić.
W badaniu posłużono się przygotowanymi w 2010 roku założeniami metodologicznymi, opracowanymi osobno dla sezonu letniego i zimowego, nieznacznie zmodyfikowanymi i dostosowanymi do zmieniającej się sytuacji na rynku1. Raport dotyczy dwóch sezonów letnich: 2015 i 2016. Dane są analizowane zarówno dla całego okresu objętego badaniem (lata 2015-2016 łącznie), jak i osobno dla obydwu sezonów. W tekście, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, znajdują się również odniesienia do wyników uzyskanych na podstawie poprzednich tur badań.
Raport podzielono na dwie części: analityczną, składającą się z czterech rozdziałów, w których przedstawiono krótką informację o badaniu, omówiono zastosowane metody analizy danych empirycznych oraz najważniejsze rezultaty badań, a następnie wskazano na główne obszary konkurencyjności cenowej polskiego produktu turystycznego wobec wybranych rynków w sezonach letnich 2015 i 2016, oraz część tabelaryczną, prezentującą szczegółowe wyniki badania.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem:

KONKURENCYJNOŚĆ CENOWA POLSKICH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W OKRESIE LETNIM 2015 – 2016