baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Zaproszenie na panel obywatelski (debatę publiczną) poświęcony konsultacjom projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w panelu obywatelskim (debacie publicznej), poświęconemu konsultacjom projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017, który przygotowywany jest w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uprzejmie informuję, iż w trakcie panelu podsumowane zostaną dotychczasowe konsultacje społeczne projektu Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi, jak również każdy z uczestników będzie mógł zgłosić uwagi do dokumentu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przu ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. A. Bączkowskiego (I piętro).

Więcej na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.

(Żródło: www.pozytek.gov.pl)