Konsultacje społeczne ordynacji wyborczej

Rada Działalności Pożytku Publicznego przekazuje do konsultacji projekt ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.
Ordynacja została opracowana w oparciu o  zapisy ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz projektu wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących komitetów monitorujących na lata 2014-2020.
Ostateczny kształt ordynacji w znacznym stopniu zależeć będzie od rozwiązań przyjętych w wytycznych, w których pozostają nierozstrzygnięte kwestie dotyczące m.in.: kadencyjności, liczby miejsc gwarantowanych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz możliwości odwołania członka komitetu przez organizację, która zgłosiła jego kandydaturę. W związku z powyższym końcowe brzmienie ordynacji wyborczej może ulec zmianie (spotkanie podsumowujące robocze konsultacje wytycznych zaplanowano na koniec sierpnia).
Uwagi można zgłaszać do 24 sierpnia 2014 r.

Więcej informacji oraz załączniki do pobrania (ordynacja wyborcza, formularz zgłaszania kandydatów, karta do głosowania, formularz zgłaszania uwag) na stronie www.pozytek.gov.pl    

(Źródło: www.pozytek.gov.pl)