Konferencja "Dobre rządzenie - Realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) POKL 2007-2013"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu V Dobre rządzenie (Działania 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL). Konferencja odbędzie się 5 listopada 2014 r. w Warszawie.

Celem Priorytetu V jest zapewnienie partnerskiego modelu współpracy administracji oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Odnosi się to do wzmacniania mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych oraz do realizacji zadań publicznych.

Konferencja jest okazją do podsumowania stanu wdrażania Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego PO KL nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak również do zaprezentowania ciekawych projektów systemowych i konkursowych, w tym projektów innowacyjnych.

Konferencja adresowana jest do beneficjentów poszczególnych działań w ramach Priorytetu V PO KL oraz osób zainteresowanych wynikami projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Konferencja odbędzie się 5 listopada 2014 r. (środa) w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie www.kapitalludzki.gov.pl/konferencja-priorytet-piaty do 3 listopada 2014 r.

Więcej informacji oraz program konferencji na stronie www.kapitalludzki.gov.pl

(Źródło: www.kapitalludzki.gov.pl/)