Centrum Dialogu Przełomy poszukuje pamiątek

muzeum przelomowCen­trum Dia­lo­gu Prze­ło­my (oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie) poszukuje pamiątek dokumentujących ważne dla Szczecina historyczne wydarzenia z okresu 1939-1989. Moga to być fotografie, plakaty, gazety, przedmioty codziennego użytku... "Warto zaj­rzeć do szu­flad, piw­nic i na stry­ch - prze­ko­nu­je Agniesz­ka Kuch­ciń­ska-Kurcz, peł­no­moc­nicz­ka mar­szał­ka do spraw Cen­trum Dia­lo­gu - Cze­ka­my na rze­czy, które po­ka­żą jak wy­jąt­ko­wy był Szcze­cin i Po­mo­rze Za­chod­nie w prze­mia­nach hi­sto­rycz­nych i w dro­dze do wol­no­ści". Pa­miąt­ki i do­ku­men­ty można od­da­wać lub prze­ka­zy­wać w de­po­zyt do Mu­zeum Na­ro­do­we­go w Szcze­ci­nie. Oso­bi­ste fo­to­gra­fie są ska­no­wa­ne, dzię­ki czemu ory­gi­na­ły po­zo­sta­ją w rę­kach wła­ści­cie­li. Cen­trum Dia­lo­gu Prze­ło­my zo­sta­nie otwarte 30 sierp­nia br. w rocz­ni­cę pod­pi­sa­nia "po­ro­zu­mień sierp­nio­wych".