baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych, w trakcie których konsultowany będzie projekt Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 – 2017, przygotowywany w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Więcej na stronie MPiPS